+48 607 320 015 , +48 525 181 968 biuro@strzelecka.com.pl

Oferta

Profesjonalna księgowość

• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w sposób rzetelny i kompleksowy, oraz dbając o interesy Klienta,
• prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ewidencji najmu,
• prowadzenie ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, materiałówki, rozrachunków, innych analityk,
• wykonywanie dokumentacji wewnątrzzakładowej (instrukcji, polityki rachunkowości i innych),
• sporządzanie i składanie odpowiednich deklaracji i sprawozdań do właściwych instytucji, takich jak: US, ZUS, GUS, PFRON, NBP, UM, KRS,
• reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi,
• sporządzanie rocznych i okresowych (według potrzeb) sprawozdań finansowych.

Nowoczesne kadry

• sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
• prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
• prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym również kierowców,
• naliczanie wynagrodzeń pracowniczych; rozliczenie list płac z urzędami i ZUS,
• rozliczanie refundacji i dotacji z PFRON,
• obsługa umów cywilnoprawnych,
• obsługa zakładowych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz ZFŚS,
• opracowywanie niezbędnych aktów wewnętrznego prawa pracy,
• stały monitoring zmian przepisów prawa.

Rzetelne doradztwo

• doradztwo księgowe i finansowe,
• przygotowywanie biznes planów i prognoz finansowych,
• ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
• analizy ekonomiczno-finansowe,
• organizacja i informatyzacja rachunkowości,
• informowanie o bieżących i projektowanych zmianach w przepisach,
• rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy oraz doradztwo w zakresie wdrażania nowego pracownika do pracy.

Pozostałe usługi

• wykonywanie dokumentacji wewnątrzzakładowej (instrukcji, ZPK, uchwał, itp.),
• archiwizacja i przechowywanie dokumentacji,
• audit dokumentacji księgowo-kadrowej,
• sporządzanie wniosków kredytowych, leasingowych,
• przygotowywanie dokumentów pod kątem realizacji projektów unijnych,
• sprawozdawczość i rozliczanie dofinansowań unijnych,
• szkolenia w dziedzinie bhp i ppoż; stały nadzór bhp i ppoż,
• współpraca z biegłymi rewidentami oraz RP,
• szkolenia działów wewnętrznych z obowiązujących przepisów podatkowych.